Февруарска двојна испитна сесија 2023

Професор

Прва испитна сесија 22.01.2024 – 04.02.2024

Втора испитна сесија 05.02.2024 – 18.02.2024

Штип

Кавадарци

Штип

Кавадарци

проф. д-р Блажо Боев

по договор

/

по договор

/

проф. д-р Дејан Мираковски

по договор

/

по договор

/

проф. д-р Благој Голомеов

Сите предмети 23.01.2024 од 10 часот

/

Сите предмети 06.02.2024 од 10 часот

/

проф. д-р Зоран Панов

по договор

/

по договор

/

проф. д-р Зоран Десподов

Одводнување на рудници 30.01.2024 од 10 часот Останати предмети

30.01.2024 од 11 часот

Теорија на логистика

31.01.2024 од 10 часот

Дистрибутивна логистика 31.01.2024 од 12 часот Останати предмети

31.01.2024 од 13 часот

Одводнување на рудници 13.02.2024 од 10 часот Останати предмети

13.02.2024 од 11 часот

Теорија на логистика

14.02.2024 од 10 часот

Дистрибутивна логистика 14.02.2024 од 12 часот Останати предмети

14.02.2024 од 13 часот

проф. д-р Војо Мирчовски

по договор

/

по договор

/

проф д-р Мирјана Голомеова

Сите предмети 01.02.2024 од 10 часот

Сите предмети 29.01.2024 од 10 часот

Сите предмети 12.02.2024 од 10 часот

Сите предмети 15.02.2024 од 10 часот

проф. д-р Орце Спасовски

по договор

по договор

по договор

по договор

проф. д-р Ристо Дамбов

по договор

/

по договор

/

проф. д-р Тена Шијакова-Иванова

по договор

/

по договор

/

проф. д-р Гоше Петров

по договор

/

по договор

/

проф. д-р Соња Лепиткова

по договор

/

по договор

/

проф. д-р Виолета Стефанова

по договор

по договор

по договор

по договор

проф. д-р Виолета Стојанова

по договор

/

по договор

/

проф. д-р Горан Тасев

Сите предмети 29.01.2024 од 9 часот

Сите предмети 26.01.2024 од 8 часот

Сите предмети 26.01.2024 од 9 часот

Сите предмети 16.02.2024 од 8 часот

проф. д-р Николинка Донева

Сите предмети 30.01.2024 од 11 часот

Сите предмети 31.01.2024 од 10 часот

Сите предмети 07.02.2024 од 11 часот

Сите предмети 14.02.2024 од 10 часот

проф. д-р Марјан Делипетров

по договор

/

по договор

/

проф. д-р Марија Хаџи-Николова

Сите предмети 29.01.2024 од 10 часот

Сите предмети 31.01.2024 од 10 часот

Сите предмети 15.02.2024 од 10 часот

Сите предмети 14.02.2024 од 10 часот

проф. д-р Ристо Поповски

по договор

/

по договор

/

проф. д-р Ѓорги Димов

по договор

по договор

по договор

по договор

проф. д-р Благица Донева

по договор

по договор

по договор

по договор

проф. д-р Афродита Зенделска

Сите предмети 31.01.2024 од 11 часот

Сите предмети 29.01.2024 од 10 часот

Сите предмети 14.02.2024 од 11 часот

Сите предмети 12.02.2024 од 10 часот

проф. д-р Стојанче Мијалковски

Сите предмети 31.01.2024 од 10 часот

Сите предмети 01.02.2024 од 10 часот

Сите предмети 07.02.2024 од 10 часот

Сите предмети 08.02.2024 од 10 часот

проф. д-р Иван Боев

по договор

по договор

по договор

по договор

проф. д-р Радмила Каранакова Стефановска

по договор

по договор

по договор

по договор

Доц. Д-р Ванчо Аџиски

по договор

по договор

по договор

по договор

проф. д-р Катерина Деспот

по договор

/

по договор

/

проф д-р Васка Сандева

по договор

/

по договор

/

проф. д-р Петар Намичев

по договор

/

по договор

/

проф. д-р Билјана Златановска

Математика 1 и математика 2

23.01.2024 од 10 часот

/

Математика 1 и математика 2

06.02.2024 од 10 часот

/

доц. д-р Елена Карамазова Гелова

/

Математика 1, Математика 2 и

Веројатност и статистика

25.01.2024 од 10 часот

/

Математика 1, Математика 2 и

Веројатност и статистика

08.02.2024 од 10 часот

проф. д-р Ацо Јаневски

по договор

/

по договор

/

проф. д-р Александар Главинов

по договор

по договор

по договор

по договор

доц. д-р Сара Сребренкоска

Јакост на материјалите

Кинематика и динамика

31.01.2024 во 11ч (предавална 13 , Машински факултет)

/

Јакост на материјалите

Кинематика и динамика

14.02.2024 во 11ч. (предавална 13, Машински факултет)

/

проф. д-р Александар Петровски

/

/

по договор

по договор

доц. д-р Лазар Ѓоргиев

Сите предмети 22.01.2023 од 8:30 часот

Сите предмети 25.01.2023 од 9 часот

Сите предмети 12.02.2023 од 8:30 часот

Сите предмети 15.02.2023 од 9 часот

 

Технички секретар

Ана Петровска
Тел: +389 32 550 550
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса:  ул. „Гоце Делчев“ бр.89
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Секретар

Нада Донева
Тел: +389 32 550 593
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Студентски прашања

Штип
Сања Ристова
Тел: +389 32 550 083
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

Студентски прашања

Кавадарци
Зорица Ѓорѓиева
Телефон: +389 32 550 253
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.