Се известуваат студентите на Факултет за природни и технички науки дека според утврдените резултати од гласањето за избор на членови на Факултетско студентско собрание, Комисијата за спроведување на тајно гласање, констатира дека за членови на Факултетско студентско собрание на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, се избрани следниве кандидати:

Повеќе...