Во периодот од 1-ви до 3-ти ноември 2019 година во хотелот “Сириус”-Струмица, се оддржа XII-то стручно советување со меѓународно учество од областа на подземната и површинската експлоатација на минерални суровини (ПОДЕКС-ПОВЕКС 2019).

Ова советување е во организација на Здружението на рударските и геолошките инженери на Република Македонија (ЗРГИМ). Факултетот за природни и технички науки е коорганизатор на советувањето и зема активно учество преку презентирање на научни и стручни трудови, како и во организирањето на советувањето, а посебно во делот за подготовка и објавување на Зборник на трудови.

Стручното советување ПОДЕКС-ПОВЕКС моментално претставува единствен собир на професионална основа во државата, на кој се презентираат остварени производни резултати, нови методологии и технологии во сферата на рударството и геологијата.

Исто така, овде се присутни скоро сите позначајни комерцијални фирми од рударскиот сектор, кои егзистираат во државата и регионот. Со нивните штандови и видео презентации, размената на искуствата се надополнува со најновите трендови во производството на рударска опрема и развојот на нови технологии.
Советувањето од година во година има се поголема посетеност и популарност. Оваа година присуствуваа околу 300 гости од земјава и странство. Најголем дел од гостите кои беа присутни, се директно вработени во рударските компании кај нас или во регионот, а мал дел се индиректно инволвирани во рударските компании преку продажба на рударска опрема, механизација, репроматеријали и слично.

Советувањето го отвори Претседателот на организациониот одбор - Олег Телној, кој воедно е и Генерален директор на Рудникот за олово и цинк “САСА”. Воведно обраќање на советувањето оддржаа:

Проф. д-р Блажо Боев, Ректор на Универзитетот “Гоце Делчев” во Штип;
Проф. д-р Зоран Десподов, Декан на Факултетот за природни и технички науки;
Николајчо Николов, член на Стопанската комора на Македонија (Асоцијација за рударство) и директор на Рудник за бакар “Бучим”;
М-р Горан Сарафимов, Претседател на Здружението на рударските и геолошките инженери на Македонија (ЗРГИМ);
Доц. д-р Јоже Кортник, Претседател на рударската асоцијација во Словенија и наставник на Факултетот за природни науки и инженерство, при Универзитетот во Љубљана;
Д-р Кремена Дедељанова, Претседател на научно – техничкиот сојуз за рударство, геологија и металургија во Бугарија;
Проф. д-р Иваило Копрев, Декан на Факултетот за рударство, при Мино-геолошкиот Универзитет во Софија.

Откако завршија воведните обраќања, им беа доделени благодарници на спонзорите, благодарение на кои се оддржува ова советување. Компаниите кои го спонзорираа овогодинешното советување се следниве:

ЗЛАТЕН СПОНЗОР:
РУДНИК ЗА ОЛОВО И ЦИНК “САСА” – М. КАМЕНИЦА
РУДНИК ЗА БАКАР “БУЧИМ” – РАДОВИШ
“МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ” – ПРИЛЕП
“ДЕТОНИТ” ДООЕЛ – РАДОВИШ
“METSO MINERALS” – СКОПЈЕ  
“БУЛМАК 2016” – ПРОБИШТИП

СРЕБРЕН СПОНЗОР:
ЦЕМЕНТАРНИЦА “УСЈЕ” – СКОПЈЕ
“MISA - MG” – СКОПЈЕ
“MAKTEK” – СКОПЈЕ
БРОНЗЕН СПОНЗОР:
“ТЕКНОКСГРУП МАКЕДОНИЈА” – СКОПЈЕ
“EXPLOTEC MAC” DOOEL – РАДОВИШ
“МАРКОВСКИ КОМПАНИ” – БИТОЛА
“MG Kompanija” DOOEL – СКОПЈЕ
“ТЕХНОКОМЕРЦ” АД – СКОПЈЕ
“ТЕИКОМТИМ” ДОО – БИТОЛА
“МАШИНОКОП” – КАВАДАРЦИ
“MS&T Solutions” – СКОПЈЕ
“ALPHATECH” – СКОПЈЕ
“ADING” – СКОПЈЕ
“MOBILMANN”

 

Олег Телној - Претседателот на организациониот одбор

Проф. д-р Блажо Боев - Ректор на Универзитетот “Гоце Делчев” во Штип

Проф. д-р Зоран Десподов - Декан на Факултетот за природни и технички науки

Николајчо Николов – Член на Стопанската комора на Македонија (Асоцијација за рударство) и директор на Рудник за бакар “Бучим”

М-р Горан Сарафимов - Претседател на Здружението на рударските и геолошките инженери на Македонија (ЗРГИМ)

Доц. д-р Јоже Кортник - Претседател на рударската асоцијација во Словенија и наставник на Факултетот за природни науки и инженерство, при Универзитетот во Љубљана

Д-р Кремена Дедељанова - Претседател на научно – техничкиот сојуз за рударство, геологија и металургија во Бугарија

Проф. д-р Иваило Копрев - Декан на Факултетот за рударство, при Мино-геолошкиот Универзитет во Софија

Благодарници за спонзорите

Технички секретар

Ана Петровска
Тел: +389 32 550 050
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса:  ул. „Гоце Делчев“ бр.89
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Секретар

Нада Донева
Тел: +389 32 550 593
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Студентски прашања

Штип
Сања Ристова
Тел: +389 32 550 083
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

Студентски прашања

Кавадарци
Зорица Ѓорѓиева
Телефон: +389 32 550 253
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.