Се објавуваат избори за факултетско студенско собрание на Факултет за природни и технички науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип.

Повеќе...